Sladký obchod

Všeobecní obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle §
1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
1. IF Chocolate, s.r.o IČ: 04783964 se sídlem Ovocný trh 1096/8, Staré Město, Praha zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 91785/KSBR
zapsaný/á v živnostenském rejstříku vedeném ve Znojmě (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Ovocný trh 1096/8, Staré Město, Praha
e-mail: office@ivetafabesova.cz
telefon: +420 608 459 547
(dále jen „prodávající“)
3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické
osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel,
nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového
rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese
www.ivetafabesova.cz (dále jen „internetový obchod“).
4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.
Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou
uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny
včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží,
jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny
zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v
internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území
České republiky.
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se
prodávající s kupujícím jinak.

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory),
hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
● prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém
obchodě,
● vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a
doručení.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko
Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém
formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení
objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je
automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální
obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky
prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.
/ Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení
objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se
považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky
prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou
adresu kupujícího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit,
zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se
považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena
potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu
uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku,
dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující
může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený
v těchto obchodních podmínkách.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny
zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat
kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo
zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek.
Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na
jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový
návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí
kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV.
Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující
přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující
provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu
a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického
účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj
uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní
smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.
Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit následujícími způsoby:
● bezhotovostně platební kartou,
● bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Gopa,
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se
dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů
příslušného poskytovatele elektronických plateb.
4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.
Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň
je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku
pak nejpozději do 48 hodin
7. Zboží je kupujícímu dodáno:
● na adresu určenou kupujícím objednávce
● prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
● osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny
v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob
dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a
případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na
straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo
uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít.
13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou
adresu kupujícího.
14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně
nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
15. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího
okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale
v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.
Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel,
má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
● ode dne převzetí zboží,
● ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží
nebo dodání několika částí,
● ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná
dodávka zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
● poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil
kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
● o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle
na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
● o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž
cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
● o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
● dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím,
● dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
není možné vrátit,
● dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil
jejich původní obal,
● dodávce novin, periodik nebo časopisů,
● dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s
předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě
nemá právo na odstoupení od smlouvy,
● v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o
odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od
smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou
nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních
podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od
odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu
obvyklou poštovní cestou.
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14
dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání,
které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení
prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím
nevzniknou další náklady.
8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí,
vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu
nabízenému způsobu dodání zboží.
9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.
10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li
to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající
oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,
nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu
nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové
adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní
smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě
smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII.
Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
● má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
a na základě reklamy jimi prováděné,
● se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
● zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
● je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
● zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají
povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která
se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě
v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se
ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude
po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z
vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení
zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z
povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží
věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
● výměnu za nové zboží,
● opravu zboží,
● přiměřenou slevu z kupní ceny,
● odstoupení od smlouvy.
6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
● pokud má zboží podstatnou vadu,
● pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
● při větším počtu vad zboží.
7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto
porušení předvídala.
8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou
slevu z kupní ceny.
9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou
závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně
tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu
zboží nebo odstoupit od smlouvy.
10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil.
Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady,
která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení
smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může
kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám
způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace
možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat
písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký
způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné
odůvodnění zamítnutí reklamace.
15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých
případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle
druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně
odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této
lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy
odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle
kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že
věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených
nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u
prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném
případě ho soud nemusí přiznat.
19. Volbu způsobu reklamace má kupující.
20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925,
§ 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele.
21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje
reklamační řád prodávajícího.

VIII.
Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat
prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto
obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou
adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX.
Osobní údaje

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a
bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o
kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat,
vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento
postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat
pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem
(zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová
adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední
smlouvy mezi smluvními stranami.
2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních
údajů ZDE.

IX.
Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se
na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů
mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/
ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká
obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají,
že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu,
včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a
prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové
stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí
při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na
jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám
umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další
součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či
softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.
8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11.11.2020 Praha

0
  0
  Váš košík
  Košík je prázdnýNávrat do obchodu
   Calculate Shipping
   Použít kupón
    Produkty, které by se vám mohly líbit
    Produkty, které by se vám mohly líbit